Privatlivspolitik

Menigheden behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du bør læse denne politik og er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Ryslinge Valgmenighed er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overens¬stemmelse med lovgivningen.
Formand Asbjørn Nyholt kan kontaktes på tlf. nr. 4020 9613 og på mail an@nyholt.dk.
Præst Malene Rask Aastrup kan kontaktes på tlf. nr. 2830 5332 og på mail maa@ryvm.dk.
Forretningsfører/kasserer Lone Rosager Poulsen kan kontaktes på tlf. nr. 2216 9861 samt på mail mail@rosagerregnskab.dk.
Graver Lone Holmegaard kan kontaktes på tlf. nr. 2016 0844 samt på mail loneholmegaard@hotmail.com.

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at drive menighed, herunder medlemsadministration.
Retsgrundlaget er medlemmernes aftale om medlemskab af menigheden.
Vores medlemmer er forpligtede til at give menigheden de personoplysninger vi skal bruge for at kunne indgå en aftale om medlemskab.

3. Kategori af personoplysninger

Om vores medlemmer modtager vi almindelige oplysninger; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr.nr., fødselsdato, fødested, dåbsdato, oplysninger om dåbsbarnets faddere, vielsesdato, dødsdato, oplysning om anmelder af dødsfaldet, gravstedsindehaver, begravelses-/bisættelsesdato.
Du giver os autorisation til, via din skatteattest på Skats hjemmeside, at indhente din skattepligtige ind¬komst, som vi bruger til beregning af medlemsbidrag. Det er kun menighedens forretningsfører/ kasserer som har adgang til disse indkomstoplysninger.
Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

4. Behandling og videregivelse af personoplysninger

Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:
• føre menighedens kirkebog
• kunne administrere dit medlemsforhold
• kunne sende dig kirkeblad, nyhedsmails og anden medlemsinformation
• kunne administrere menighedens kirkegård

Ved indmeldelse og udmeldelse af menigheden videregiver menigheden personoplysninger til Folkeregisteret og bopælssognet.
Vi indberetter indbetalte medlemsbidrag til Skat og videregiver derfor personoplysninger, herunder cpr.nr.  til Skat.
I forbindelse med medlemsopkrævning uploader vi filer med personoplysninger til Nets (Betalingsservice) og videregiver derfor personoplysninger til Nets.

Vi kan dele personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores administration, f.eks. udbyder af de edb-programmer vi bruger til medlemsadministration, hosting af menighedens hjemmeside, osv. Vi har indgået databehandleraftaler med disse.

Vi indfører persondata i kirkebogen. I kirkebogen indføres dåb, konfirmation, vielser og dødsfald.
I forbindelse med en dåb indhenter vi personoplysninger fra det sogn, hvor barnet er født. Efter dåben sender præsten personoplysninger, herunder oplysninger om barnets faddere, tilbage til sognet.
Efter en vielse sender præsten persondata til det lokale sogn.

I forbindelse med dødsfald modtager vi en afgørelse vedrørende begravelse/ligbrænding fra det sogn hvor afdøde boede.
Ved erhvervelse af gravsted/begravelse/bisættelse registreres personoplysninger om såvel afdøde som gravstedsindehaver. Oplysninger videregives evt. til Skifteretten og/eller bobestyrer.
I vores kirkeblad oplyser vi navn og by på døbte og deres forældre, viede, konfirmander og døde.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Menigheden opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
Vi opbevarer alene personoplysninger så længe det er nødvendigt.
Vi sletter personoplysninger om vores medlemmer 5 år efter at de er døde eller udmeldte (dog først efter 10 år i de tilfælde hvor der er indgået en forpligtigelseserklæring).
Af lokalhistoriske årsager opbevarer vi medlemslister tilbage i tiden indeholdende navn og adresse.

6. Dine rettigheder

Som medlem har du til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har og behandler om dig. Ønsker du indsigt skal du skrive til os på mailadressen: an@nyholt.dk og vi imødekommer din indsigtsret så hurtigt som muligt.
Vores medlemmer har ret til at få urigtige personoplysninger rettet.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du kan kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger skal slettes eller bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Hjemmeside – Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på menighedens hjemmeside og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.
Cookies er nødvendige for at menighedens hjemmeside kan fungere optimalt.
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din internetbrowser.

8. Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, så vi beskytter dine personoplysninger mod f.eks.  uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. Vi beskytter også fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering (sikker mail).

9. Opdatering af denne politik

Menigheden er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med lovgivningen.
Denne politik kan ændres uden varsel. Den nyeste opdaterede politik vil altid være tilgængelig på menighedens hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi orientere herom i Kirkebladet.

Denne politik er senest opdateret den 23. august 2018

Ryslinge Valgmenighed
Aaskovvej 2
5856 Ryslinge
CVR nr.: 57101512