Regnskab og beretning 2021

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021

Corona

Hverdagen er ved at genfinde sig her i begyndelsen af 2022, og en periode på næsten to et halvt år er forhåbentligt ved at være til ende. Corona har fyldt meget, og de begrænsninger, vi har følt på vores sociale liv, skal vi både konkret og mentalt til at lægge bag os. Ja, nu må vi igen være sammen og nyde hinandens selskab, og menigheden skal igen til at gøre det menigheden er bedst til – at styrke det fællesskab, som medlemmerne er en del af.

De mange begrænsninger, som har været pålagt os, og mange, som vi har pålagt os selv, har ikke bare været negative. Nye måder at gøre ting på og nye metoder til dialog og samtale har udviklet sig.

Medlemmer

For Ryslinge Valgmenighed og de ca. 800 medlemmer, vi har, er den løbende kontakt omkring menighedens mange aktiviteter en stor opgave. Som en landsdækkende menighed med medlemmer spredt over hele landet er det ikke godt nok, at vi målretter vores aktiviteter til de 167 af vores medlemmer, der bor i Ryslinge sogn.
Corona har udviklet nye værktøjer, og online sending fra gudstjenester startede som et behjertet forsøg på at lave et eller andet, til at vi blev meget gode til ikke bare at sende online fra en gudstjeneste, men til, at vi også lavede små korte sekvenser målrettet online sending.

Forandring

Det er jo nu, som det altid har været, en udfordring for bestyrelsen at udvikle på aktiviteterne i overensstemmelse med aktuelt behov. Nutiden vil i det store hele have tingene, som de plejer at være, og fremtiden fordrer noget andet.
Vi forsøger i Ryslinge Valgmenighed at gennemføre en række aktiviteter, som både tilfredsstiller behov hos nutidens medlemmer og skyder med nye tiltag aktiviteterne ud mod det, vi vurderer som fremtidige behov.

Aktiviteter

Jeg vil ikke gennemgå alle aktiviteter, men blot nogle enkelte nedslag, som skitserer et bredt spænd af vores aktiviteter.
Lige nu er der godt gang i aktiviteterne igen og med god tilslutning. Vi har et tema ” Du kan ikke leve alene”, som bliver belyst fra forskellige vinkler, og vi er nu i gang med at planlægge efterårets program.
Vi har igen i år sommer camp, som ligger den 27.-28.-29. juni. Ideen med campen er, at der sættes fokus på familien, at der gives børn, bedsteforældre og også forældre mulighed for nogle oplevelser med troen og kirken som centrum. Vi har forskellige workshop f.eks. rebaktiviteter og klatring, leg med farver og materialer og et historiske værksted, så der både er noget for børn og voksne sammen og også hver for sig. Hver dag starter og slutter i kirken med sang og fortælling.

Unge forældre har en travl hverdag, og hvordan kan vi i valgmenigheden lave nogle arrangementer, som kan passes ind? Her er Malene utrolig god til at få børn og forældre samlet til stjernestund, halloween, fastelavn, klubaftener osv.

Vi har gennem året afholdt to koncertarrangementer. Pernille Rosendal og Poul Krebs har gæstet kirken.
En god anledning til fin underholdning, og en god anledning til at bringe den del af vores medlemmer, som ikke er vant til at komme der, ind i kirken.

Bygningsudvalg

Der er gode folk – ansatte og frivillige – der tager sig af det praktiske i og omkring præstegården.

Mogens Pedersen passer på bedste vis fyr, have, hækklipning, græsslåning, holder p-plads og udeområde ved mødesal mm.

Haldur Andersen – vores hushåndværker, der sørger for stort og småt ude og inde. Bl.a. er der produceret havemøbler.

Leif Salomonsen – frivillig. Gør et stort arbejde med beskæring og rådgivning hvad angår have og p-plads.

Mødesalen

Bente Christoffersen passer omhyggeligt og til alles tilfredshed rengøring af mødesalen.

I køkkenet regerer frivillige med Mercedes Salomonsen og Ingrid Lund Hansen som de bærende kræfter.
Når køkkenet benyttes af mange, kan det ske, at ting får en ny plads, eller der skal gøres lidt ekstra rent. Det sørger de to sammen med Bente for at have overblikket over.

Vision og mission i bestyrelsesarbejdet

Sidste år havde vi fokus på at få vores vision, mission, værdier og overordnende strategi gjort tydelig.
Lige nu arbejder et lille udvalg på, hvordan vi kan udvikle og forfine vores kommunikationsstrategi, og hvordan flere kan få kendskab til Ryslinge Valgmenighed og de aktiviteter, vi har.

I bestyrelsen og med god opbakning fra de frivillige gennemføres en række aktiviteter, som vi håber tilfredsstiller, de behov nutide

ns medlemmer har, samtidig har vi fokus på fremtidens behov. Udfordringen er, at Ryslinge Valgmenighed er for hele livet, og det betyder, at vi skal have aktiviteter, der dækker alle aldersgrupper.

I bestyrelsen forsøger vi hele tiden at have fingeren på pulsen, at udvikle aktiviteterne i overensstemmelse med aktuelt behov og i overensstemmelse med det fundament og de værdier, som menigheden står for.

Fællesskabet omkring Ryslinge Valgmenighed

Fællesskabet er den energi, som driver vores menighed. Fællesskabet kan drives af mange ting. Det kan drives af fælles gode oplevelser og inspiration. Fællesskabet i menigheden kan også drives af praktiske gøremål. De mange af vores medlemmer, der vælger at stå på vores liste over frivillige med forskellige kompetencer, bidrager til, at menigheden praktisk fungerer. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre på baggrund af det opkrævede medlemskontingent at aflønne de mange timers arbejde, der præsteres.

Vores dygtige ansatte

Ud over de mange frivillige er der, som grundlag for menighedens aktiviteter, vores dygtige ansatte.
Malene, der som menighedens præst, skaber rammer for alle os medlemmer, der sidder på kirkebænken. Hver med vores tro og vores tilgang til kirkelig forkyndelse. Vi føler os trygge i rammerne, Malene definerer, samtidig med, at vi med vores definition føler os inkluderet.

Ny organist

På bænken ved orglet har vi i det forløbne år skiftet ud. Vi siger tak til Birgit Nedergård Madsen for 5 år på bænken og byder velkommen til Karin Vium Jensen – eller velkommen tilbage. Karin har tidligere været organist for os. Der er indgået gode aftaler med alle de involverede, så de to menigheder og deres organister har frihed til på hver deres måde at udvikle på musikledsagelse ved gudstjenester og i andre sammenhænge.

Kirketjener

Som Kirketjener og praktisk medhjælp ved forskellige arrangementer er det nu Ruth Haakonsson, der har taktstokken. Som supplement til Ruth har vi haft fornøjelsen af, at Ida Broholm har tjent som praktikant hos Malene det forløbne år, samt af Anna Klara Birkeland, som ansat i kirketjenerfunktionen sammen med Ruth.
Det er dejligt, der er unge mennesker, som smilende taget imod kirkegængerne i døren. Det giver en fin dimension på menighedens arbejde. – Der er aktivitet, som retter sig mod alle generationer.

Vi tilstræber fælles ansættelsesvilkår med Ryslinge Frimenighed, et arbejde der koordineres fint i fællesudvalget. Det giver mulighed for at ansatte i de to menigheder kan afløse hinanden. Vores graver Lone Holmegaard er nu den eneste fælles ansættelse i regi af fællesudvalget.

Samarbejde med Ryslinge Frimenighed

2021 var 100 året for indgåelse af den samarbejdsaftale, der blev en konsekvens af Ryslingestriden. Det er med lidt stolthed i stemmen hos både frimenigheden og hos os, at vi i 100 året kunne præsentere en nyrenoveret kirke og en nydefineret overenskomst, der giver den fornødne tryghed og sikkerhed i samarbejdet til begge parter.
Nu er vi fælles om vores fælles kirke. Med ejerskabet fastholdt hos Ryslinge Frimenighed og med uopsigelig tinglyst brugsret til Ryslinge Valgmenighed. Både samarbejdsaftale og de fysiske rammer – nemlig kirken, kan nu igen holde i 100 år.

Regnskab 2021

Regnskabet for Ryslinge Valgmenighed udviser et resultat på 99.282 kr., og betragtes af bestyrelsen som et tilfredsstillende resultat.
Balancen består af anlægsaktiver på 3.677.541.
Omsætningsaktiver på 2.321.110 kr.
Egenkapital. 5.846.665 kr.
Og regnskabet balancerer på 5.998.651 kr.

Udgifter i forbindelse med den udvendige renovering af kirken er realiseret dels over den løbende likviditet, samt øvrige omsætningsaktiver.
Valgmenighedens bidrag til renovering beløb sig samlet til 901.707,11kr for 2020 og 2021

Medlemstallet er stabilt og medlemsbidraget er let stigende.

Se regnskabet

Tak til alle

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets aktiviteter. Det gælder vores dygtige ansatte samt de mange frivillige, der er med til at skabe forudsætninger for menighedens virke.

Læs referat fra generalforsamlingen