Beretning Ryslinge Valgmenighed, beretningsåret 2019

I skrivende stund har Coronavirus lagt sig over Danmark. Derfor bliver beretningen for 2019 ikke gjort til genstand for debat på generalforsamlingen. Ærgerligt kan man sige, men sammenlignet med de øvrige udfordringer vi alle står over for, ja, så må vi kunne håndtere det.

Vi fremlægger inden for tidsfristen på vores hjemmeside dagsorden for generalforsamlingen, bestyrelsens beretning, regnskab for 2019, samt et indkommet forslag, der går på ophævelse af pantsætningsforbud. Se forslaget her

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse i denne specielle situation. Vi vil så snart det er muligt og forsvarligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling og formelt få foretaget de nødvendige godkendelser, samt dyrket det, vi i bestyrelsen allerhelst vil; at være i tæt dialog med vores medlemmer.

Frivillige hænder

Året 2019 har, som det plejer at være, været et år med stor aktivitet. Som ny formand har det været overvældende at konstatere at et stort antal frivillige, som med hver deres indsats skaber forudsætningen for, at vores menighed kan fungere med stor kvalitet i arbejdet og en solid økonomi. Når man henvender sig til de frivillige og udtrykker taknemmelighed, får for man altid svaret, at de egentligt ikke yder noget til fællesskabet, altså ud over det, som er nødvendigt. Til det vi jeg bare sige, at det jo er fantastisk, at vores frivillige hænder uden at yde noget skaber forudsætningerne for, at vores menighed kan fungere.

Kirken som kulturmiljø- som rum for den emotionelle hjernehalvdel

Samfundet omkring Ryslinge Valgmenighed er på vandring, som det altid har været. Et spørgsmål vi i bestyrelsen stiller os selv. Skal vi gennem den historie, vi står på skuldrene af, fortabes i traditioner, forsøge at give medlemmerne et fast og urokkeligt holdepunkt i tilværelsen, eller skal vi gennem de aktiviteter, vi lancerer, forsøge aktivt at placere menighedens arbejde som en aktiv del af det kulturmiljø, der omgiver folk i dagligdagen?

Vi vælger det sidste, og det stiller krav til bestyrelsesarbejdet om hele tiden at udvikle aktiviteter, der spiller ind på folks hverdag. Som grundlæggende forudsætning er vi en grundtvigsk valgmenighed. En åben menighed, som magter kirkelig forkyndelse i øjenhøjde.

At gøre det kristne budskab til noget, der er tilgængeligt for enhver, og som skaber fællesskab og rammerne omkring mennesker, der sætter sig på kirkebænken i Nazarethkirken, og danner sin egen version af det, som vi alle har brug for, måske mere end nogen sinde. At der er noget, der er større end os selv. At udfordre den emotionelle hjernehalvdel. Det er vigtigt, vi alle har et rum til det.

Når det er bestyrelsens målsætning, er vores præst Malene Aastrup nok det mest velvalgte, man kan forestille sig. At vi gennem vores aktiviteter, og Malene gennem sit arbejde, vil udfordre de rammer og de traditioner, der til nu har været omkring vores menighed. Ja, sådan må det være. Vi er ikke sat til i bestyrelsen at administrere fortiden, men vi ønsker sammen med vores medlemmer at skabe fremtiden for Ryslinge Valgmenighed.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen er i arbejdet organiseret i 3 underudvalg med en fælles koordinering i bestyrelsen. At udvalgene er rimeligt selvkørende er godt, da det skaber motivation i arbejdet. Det er dog vigtigt, at vi gennem fælles koordinering i bestyrelsen får det hele passet ned i den fælles målsætning som bestyrelsen formulerer.

Det er vigtigt, at vi har en organisation der skaber motivation og engagement blandt vores frivillige. Suppleanter, og andre med interesse og lyst til arbejdet, kan med de mange ressourcer, de besidder, nemt inddrages i arbejdet omkring menigheden.
Det er en selvstændig udfordring for bestyrelsen hele tiden at sikre at nye medlemmer involveres i arbejdet omkring menigheden, og at vi opfattes som et åbent fællesskab.

Aktivitetsudvalget

Udvalget har til formål at organisere og arrangere de aktiviteter, der ligger ud over de kirkelige funktioner. Jeg vil ikke opliste alle arrangementer, blot lave nedslag på de arrangementer, der indikerer udviklingen i tilbuddene.

Litteraturkredse omkring sorg og sorgbearbejdelse. Det som vel mere udvikler sig til at være erfagrupper på livserfaringer. Død, sorg og savn danner overskriften, men udvikler sig med kyndig bistand til at være snak om livet på en ny præmis.

Peter Geisling fyldte kirken til et foredrag om naturen på recept. En tankevækkende oplevelse, der udfordrer vores kirkerum og omdanner det til det, som mest af alt ligner en biografsal. Og ja, det at færdes i naturen giver noget, og os som har det for vane, nikker anerkendende til det

Maratonsang er blevet populære arrangementer, som placerer vores omfattende sangskat solidt blandt folk.

Midsommeraften i præstegårdshaven er en tilbagevendende begivenhed. Vi har satset på en del underholdning i den sammenhæng. Det er en observation, at vores medlemmer egentligt ikke ønsker at blive underholdt, men nok i højere grad ønsker gennem sang og hyggeligt samvær selv at skabe stemningen.

Sommer camp er et nyt tiltag. Det har været vores ønske, at der i skoleferien er et tilbud til familierne om en fælles aktivitet på tværs af generationer. Vores menighed er spredt over hele landet, så sommer campen giver mulighed for, at bedsteforældre kan være sammen med børnebørn i valgmenighedens regi og få en fornemmelse af den kultur, der bærer Ryslinge Valgmenighed. Sommer camp er et tilbud igen i år, og vi forsøger at udvikle på programmet.

Møderækken omkring de kulturelle fyrtårne i det Fynske har haft stor interesse og fremmøde. Det, at vi på den måde sætter fokus på en del af den Fynske folkesjæl, er fint.

Vi valgte i år at invitere de mange frivillige til julegaveafhentning i mødesalen. Det er godt at se den flok af frivillige samlet, og det er godt at den flok af mennesker ser hinanden. Fællesskabet er det brændstof der driver menigheden, og det er ikke nemt at danne og styrke fællesskabet med folk, man ikke kender.

Mødesalen og køkkenet er faldet fint ind i en ny struktur. Vi er fælles om det, og der er ikke nogen, der servicerer. Vi servicerer hinanden. Det er en fornøjelse at konstatere, at alle stikker hovedet ind af køkkendøren og spørger, om der er noget, de skal hjælpe med. Der er ingen, der forlader mødesalen, uden der er vasket op og ryddet op. Meget er godt for fællesskabet. Opvask er en af dem.

Bygningsudvalget

Bygningsudvalget har haft travlt det forløbne år, og det kan ses både i præstegården udvendigt og indvendigt.
Valgmenighedens præstegård er et pragtfuldt sted, som vi er stolte af, og når vi er så heldige at have præstefamilien boende, som fylder rammerne så fint, ja så stråler det hele.  Der er saneret i den jungle, der var ved at brede sig på gårdspladsen og anlagt græsplæne. Indvendigt er vi ved at være i mål med renovering af værelser på 1. sal.
Den opmærksomme læser af regnskabet vil se, at der et brugt en del penge over bygningsudvalgets konto i det forløbne år. Det er fint. Vi har gennem dygtigt styret indkøb fået meget for vores penge.

Kommunikation

Langt den største del af arbejdet i kommunikationsudvalget ligger på vores medlemsblad. Også det er på vandring. Fra at være et sted man bragte information og til nu at være et af mange værktøjer, dels til kommunikation med medlemmerne, men også som bidrag til at skabe og vedligeholde synlighed, der i vores tid skal skabes omkring vores aktiviteter. Derfor har vi ansat en kommunikationsmedarbejder, der har et professionelt blik for opgaven kommunikation. Hvordan skaber vi gennem kommunikation mod vores omgivelser synlighed omkring det, vi står for og de aktiviteter, vi afvikler. Hvordan skaber vi troværdighed omkring holdningsdannende artikler, fordi det gerne skal falde ind i en større sammenhæng. Som formand for menigheden, er det utroligt godt at observere den debat, der er i udvalget, og som I bringer ind i bestyrelsen.

Hvad er professionelt kommunikationsarbejde, og hvad er udelukkende holdnings- og værdibåret, som ikke kræver den megen kommunikation og synlighed. Skal vi missionere for menighedens arbejde. Ja, det er i det spændingsfelt fremtidens kommunikation skabes. Vi har høj grad af kvalitet i vores arbejde og alle gør sig umage, men det er min fornemmelse at det på væsentlige områder er den bedst bevarede hemmelighed i Ryslinge og omegn.

Nazarethkirken

Kirkens funktioner og de fantastiske rammer omkring vores gudstjenester ligger i Fællesudvalget. I et fællesskab med frimenigheden løftes opgaven af de ansatte som fungerer i det regi. Graver og organist er ansat i fællesudvalget, og det er en selvstændig målsætning for os i fællesudvalget at sikre gode arbejdspladser.

Rammerne omkring fællesudvalgets arbejde er formuleret i 1921, og har i princippet ikke været ændret siden. I 2003 har man formået at udarbejde en forretningsorden. Bemærkelsesværdigt kort og præcis.

Samarbejdet med frimenigheden udvikler sig positivt, og det er nu et fællesskab, hvor vi kan håndtere store opgaver. Vi har i år i fællesudvalget indkøbt nyt flygel, og det har på mange måder skabt nye muligheder i kirkerummet. Forudsætningen for det, er vores dygtige organist Birgit Nedergård, som formår at skabe et rum omkring sin musik. Oplevelsen for nogen er, at flyglet understøtter sang i kirken bedre end orglet gør.

Renovering af kirken

Den største opgave, der ligger foran os, er udvendig renovering af kirken. Der er et budget på 4,8 mill kr. Der er opnået fondsfinansiering til langt den største del. Der skal på nuværende skabes en økonomisk ramme på ca. 5 mio. kr. indsamlingen, som er forløbet over efteråret, har sammen med overskuddet fra Nazarethkirkekassen bidraget med 470.000 kr., og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle bidrag, store som små. Det må kunne forventes, at menighederne skal bidrage med ca. 1mio. kr. Bestyrelsen har forpligtet valgmenigheden til at bidrage med halvdelen af restfinansieringen efter fradrag af fondsmidler og indsamlede midler. Om det bliver 1 mio. kr. er der ingen der ved, men cirka. Der er afholdt licitation, og det bliver et godt projekt, som sikrer kirken de næste 100 år.

Det formelle og juridiske fællesskab omkring Nazarethkirken

Vi har en økonomi der gør, at vi af egne midler kan udrede 1 mio. kr. Der har aldrig før været en situation, hvor valgmenigheden har trukket penge op af kassen og overført til frimenigheden, så de til fælles gavn kan sikre Nazarethkirken. Virkeligheden er, at valgmenigheden ikke har nogen formelle eller juridiske rettigheder til at benytte kirken. Det eneste er en 100 år gammel hensigtserklæring.

Der er en fin dialog med frimenigheden omkring ovennævnte. Frimenigheden er i gang med udmatrikulering af kirken fra den øvrige ejendom, og vi har lovet hinanden at en advokat vil formulere en juridisk bindende aftale, der uanset situation sikrer valgmenighedens brug af kirken. Det kunne være en god plan, at vi 100 år efter indgåelse af en oprindelig aftale kunne præsentere en ny aftale ved et 100-års jubilæum.

Regnskab

Revisionen fremlægger for generalforsamlingen foreningens regnskab. Der er blank påtegning, og det vil sige at revisionen har konstateret at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling. Regnskaber er aflagt inden for samme principper som sidste år. Med et resultat på 596.797 kr. må det betragtes som tilfredsstillende.

Der er en stigning i omsætning. Stigningen kommer fra modtaget arv og det, som er glædeligt, en stigning i medlemsbidrag. Derudover har der været kursstigninger på midler bundet i investeringsforening i andelskasse. Mange med god forstand på økonomi vil nok påpege, at det ikke var meget, det store bundne beløb taget i betragtning. Det er en principiel beslutning at der ikke løbes økonomisk risiko for andres penge, og det rummer en del af forklaringen på det.

Der er anlægsaktiviteter for 3.716.673 kr.
Omsætningsaktiviteter på 2.624.561 kr.
Da der ikke er gældsforpligtigelser i foreningen, summer det op i en egenkapital på 6.211.221 kr.

Se hele regnskabet

Foreningen er på alle måder i en god gænge og et solidt økonomisk fundament gør, at alle blot skal koncentrere sig om at gøre sig umage med det, de gør. Så har Ryslinge Valgmenighed en god fremtid for sig.